Tuesday, October 25, 2011

आरोग्य सुभाषित


शास्त्रानुसारिणी चर्या चित्तज्ञाः पार्श्‍ववर्तिनः। 
बुद्धिरस्खलिताऽर्थेषु परिपूर्ण रसायनम्‌ ।।

प्रकृती व ऋतुमानानुसार आहार-विहार म्हणजे शास्त्राचरण, प्रेम करण्यासाठी व मिळविण्यासाठी मित्रमंडळी, इंद्रियांचे चांगले आरोग्य- ज्यामुळे बुद्धी सारासार विवेक करू शकेल. या गोष्टी म्हणजेच पूर्ण रसायन- जे देते आरोग्य तनाचे व मनाचे!

संकलन - डॉ. सौ. वीणा तांबे

---- Ayurveda, Vastu shastra, healthy Food, Healthy Living, Abstract India, Shree Balaji Tambe, India, Yoga, Meditation, Life Style, Marathi Blog

No comments:

Post a Comment

ad